Produkt dnia
Posnet ERGO ONLINE Wifi
Posnet ERGO ONLINE Wifi

1 790,00 zł

1 455,28 zł

szt.
DATECS WP-50
DATECS WP-50

1 590,00 zł

1 292,68 zł

szt.
Producenci
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w serwisie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.smelcom.net . Sprzedającym jest Bogusław Smela dostępny pod adresem: Łowicz, ul.Podrzeczna 24B, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, pod nazwa SmelCom, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 834-000-83-41, Regon:  750420388 zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: 46 837-48-93 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: firma@smelcom.net .

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną .
2. Klient (Kupujący) – podmiot gospodarczy, prowadzący działalność na terenie Rzecypospolitej Polskiej na podstawie ważnego wpisu do ewidencji CEDIG lub KRS, który dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia, lub korzysta z innych usług Serwisu Internetowego . Osoby fizyczne zainteresowane nabyciem prezentowanych towarów zapraszamy do sklepu stacjonarnego w Łowiczu przy ul.Podrzecznej 24B.
3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – towary i usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Serwis Internetowy – aplikacja internetowa dostępna pod adresem www.smelcom.net , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Usługodawca i Klient.
10. Strona Serwisu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.smelcom.net .
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisi Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Serwis internetowy www.smelcom.net jest platformą B2B i prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie dla podmiotów gospodarczych wymienionych w §1. pkt.2 . Dostęp do serwisu jest możliwy po złożeniu wniosku na adres e-mail firma@smelcom.net po weryfikacji danych w ciągu 48h w dni robocze. Zastrzega się prawo do nieudzielenia bądź odebrania dostępu do serwisu bez podania przyczyny.
3. Wszystkie produkty oferowane w serwisie www.smelcom.net są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Właściciel serwisu oświadcza, że dołożył wszelkich starań aby opisy produktów były zgodne z rzeczywistością, jednakże z góry przeprasza za ewentualne pomyłki i niedociągnięcia.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.smelcom.net są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Serwisu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy . Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia
przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. lub podany drogą mailową. Serwis poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm spedycyjnych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki
„za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem z góry na konto bankowe .
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo
do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach serwisu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. Produkty nie posiadające gwarancji producenta objęte są 12-miesięcznym okresem rękojmi.
2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.
3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
4.W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy bezzwłocznie, ale nie dalej jak w ciągu 7 dni.
5.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. Wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów serwisu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca, który dane te  wykorzystuje zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

2.Odbiorcami danych są uprawnieni pracownicy Administratora posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Dane te są przetwarzane w celu realizacji sprzedaży towarów i usług.

3.Dane pozyskane bezpośrednio od podmiotu danych lub z ogólnie dostępnych rejestrów państwowych nie są udostępniane innym osobom z zastrzeżeniem p.5 . Pozyskane dane nie są przetwarzane  w sposób automatyczny ( w tym również w formie profilowania).

4.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Administratora z adresu, którego zgoda dotyczy.

5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

6.Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Serwisem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data ostatniej aktualizacji regulaminu 26.04.2018 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl