Produkt dnia
Posnet ERGO ONLINE Wifi
Posnet ERGO ONLINE Wifi

1 790,00 zł

1 455,28 zł

szt.
DATECS WP-50
DATECS WP-50

1 590,00 zł

1 292,68 zł

szt.
Producenci
Klauzula info

KLAUZULA INFORMACYJNA

§1. Postanowienia ogólne.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.smelcom.net jest Bogusław Smela, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą „SmelCom” z siedzibą w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 24b, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 834-000-83-41, Regon:  750420388 zwany także zamiennie „Sprzedającym” lub „Administratorem” i dostępnej pod numerem telefonu: 46 837-48-93 oraz adresem poczty e-mail: firma@smelcom.net

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu.

4. Administrator nie wyznaczył Inspektora danych Osobowych.

5. Dane osobowe przechowywane są bezterminowo, lub do chwili kiedy Klient zażąda ich usunięcia.

6. Wszelkie terminy i nazwy są zgodne z definicjami opisanymi w Regulaminie.

§2. Cel i zakres zbierania danych.

1. Dane osobowe Klientów, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

a. imię i nazwisko, nazwa firmy,

b. adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

c. telefonu,

d. NIP,

e. e-mail.

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

§3. Podstawy przetwarzania danych.

1. Zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzanie i gromadzenie danych jest dopuszczalne gdy:

a. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 1. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 1 pkt. b).

3. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego przyszły Klient jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

§4.Prawo do wglądu i poprawiania danych osobowych.

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: firma@smelcom.net.

§5.Postanowienia końcowe.

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Sprzedający wykorzystuje odpowiednie środki środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, a wszczególności szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta oraz zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu oraz inne właściwe przepisy prawa .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl