Produkt dnia

Posnet BINGO HS EJ Posnet BINGO HS EJ 1 390,00 zł

Posnet BINGO HS EU Posnet BINGO HS EU 1 100,00 zł

Producenci

Zaloguj się

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Postanowienia ogólne.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.smelcom.net jest Bogusław Smela, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą „SmelCom” z siedzibą w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 24b, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 834-000-83-41, Regon:  750420388 zwany także zamiennie „Sprzedającym” lub „Administratorem” i dostępnej pod numerem telefonu: 46 837-48-93 oraz adresem poczty e-mail: firma@smelcom.net

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu.

4. Administrator zarejestrował zbiór danych udostępnianych przez Klientów w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

5. Wszelkie terminy i nazwy są zgodne z definicjami opisanymi w Regulaminie.

§2. Cel i zakres zbierania danych.

1. Dane osobowe Klientów, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

a. imię i nazwisko, nazwa firmy,

b. adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

c. telefonu,

d. NIP,

e. e-mail.

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

§3. Podstawy przetwarzania danych.

1. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 1. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 1 pkt. b).

3. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Klient jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

§4.Prawo do wglądu i poprawiania danych osobowych.

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: firma@smelcom.net.

§5.Postanowienia końcowe.

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Sprzedający wykorzystuje odpowiednie środki środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, a wszczególności szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta oraz zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu oraz inne właściwe przepisy prawa .

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl